Privacybeleid Ultiem Buitenleven

ultiembuitenleven.com

Over ons privacybeleid

Ultiem Buitenleven geeft veel om uw privacy. Wij verwerken
daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze
dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de

website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ultiem Buitenleven. De
ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/07/2021, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook
leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens
tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid
kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de
contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens
verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij
gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar
stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens
om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit
gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die
wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te
nemen. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen
met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens
verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Hoasted

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hoasted. Hoasted
verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen
doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de
diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hoasted heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens
te voorkomen. Hoasted is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding
verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik
van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw
en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons e[1]mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze
webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw
naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-
of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich
het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te
delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan.

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze
webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw
naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-
of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich
het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te
delen.

Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een
uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met
betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven
genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening
waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op
grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Verzenden en logistiek

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw
pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor
het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen
ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL
onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Hoekstra Transport

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw
pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Hoekstra
Transport voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk
dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Hoekstra Transport delen. DHL
gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
In het geval dat Hoekstra Transport onderaannemers inschakelt, stelt Hoekstra
Transport uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Vendit

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding
maken wij gebruik van de diensten van Vendit. Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens
worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens
worden beschermd verzonden en opgeslagen. Vendit is tot geheimhouding verplicht
en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Vendit gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform
van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw
bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling
af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te
beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform
van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt
Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze
gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw
gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen
getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Beslist.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform
van Beslist.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt
Beslist.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens
om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en
hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze
dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct
verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet
voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op
te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet
met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige
administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomsttussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website
worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Ultiem Buitenleven op grond van
een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in
verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit
betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer
van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij
dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te
bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn
loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel
en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving
heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens
die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten
dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om
misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij
ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander
e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen
zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde
verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u
in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U
heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde
manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die
deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder
wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te
beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres
een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden
verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het
bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden
zijn verwerkt. Naar allewaarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de
dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Ultiem
Buitenleven. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken
in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat
zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan
u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of
profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige
wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is,
neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende
wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie
over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie
in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen
op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van
onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en
producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen
gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te
wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.

Contactgegevens

Ultiem Buitenleven

Planetenlaan 2 8938AL Leeuwarden Netherlands T (058) 288-2120
webshop@ultiembuitenleven.com
Contactpersoon voor privacyzaken: Tabe Velink